Studentische Mitarbeiter

Studentische Mitarbeiter

Asma Safaya
Tel: +49 30 - 314-74095  |  E-Mail  |  Raum: TEL 1311  |   CC ACT
Robin Wiersig, B.Sc.
Tel: +49 30 - 314-74116  |  E-Mail  |  Raum: TEL 1418  |   CC ACT
Jan Brehmer
Tel: +49 30 - 314-74027  |  E-Mail  |  Raum: TEL 1416  |   CC COG
Marius Montebaur, Herr
Tel: +49 30 - 314-74026  |  E-Mail  |  Raum: TEL 1417  |   CC COG
Alexander Maximilian Wagner
Tel: +49 30 - 314-74085  |  E-Mail  |  Raum: TEL 1311  |   CC COG